Pohjola Terveyden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Pohjola Terveys Oy, y-tunnus 2452505-5
Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki
Puhelinnumero: Vaihde 010 2578 100

Kulloinkin kyseessä oleva ammatinharjoittajalääkäri tai lääkärin yhtiö, joka on luovuttanut rekisterin teknisen ylläpitämisen Pohjola Terveys Oy:lle.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ylilääkäri Markus Torkki
Puhelinnumero: Vaihde 010 2578 100

Rekisterin nimi

Pohjola Terveys Oy:n potilasrekisteri (Keskitetysti ylläpidetty Pohjola Terveys Oy:n ja itsenäisten ammatinharjoittajien potilasrekisteri)

Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin tarkoitus

 • Asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu
 • Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen

Rekisterin tietosisältö

 • Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • Potilaan nimeämä lähiomainen sekä alaikäisen potilaan huoltaja/-t
 • Potilaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
 • Laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot
 • Ajanvaraustiedot ja laskutustiedot
 • Merkinnän tekijän nimi, asema ja ajankohta
 • Tieto asiakirjojen saapumisesta ja lähteestä
 • Kaikki potilasrekisteritiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

 • Potilaan tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot
 • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, selvitykset, lausunnot ja konsultaatiovastaukset
 • Muista hoito- ja kuntoutusyksiköistä potilaan tai huoltajan luvalla hankitut tiedot
 • Henkilö- ja yhteystietojen oikeellisuus tarkistetaan kunkin käynnin yhteydessä

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

 • Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § (jäljempänä PotL). Tietoja voidaan luovuttaa kyseisen lain mukaan mm. seuraavasti:
  • henkilölle itselleen / huoltajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä
  • potilaan suostumuksella; jos potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella
  • tapauskohtaisesti nimenomaisen lainsäännöksen nojalla
  • tieteelliseen tutkimukseen THL:n luvalla
 • Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen/luovutuksensaajaryhmät: Potilastietoja voidaan luovuttaa terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ylläpitäville viranomaisille tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 3 §, tartuntatautilaki (589/1986) 23 a §).

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä

Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Potilastiedot on säädetty laissa salassa pidettäviksi, ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. (PotL 13 §) Rekisterinpitäjän ylin johto päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa käyttöoikeudet työntekijöille potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät.

Rekisteriä suojataan lisäksi seuraavasti

 • Manuaalinen aineisto sijaitsee lukitussa ja valvotussa tilassa
 • Potilastietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla
 • Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
 • Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröidään
 • Rekisteri on varmistettu
 • Rekisterin käyttö on ohjeistettu

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Potilaalla on Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastusoikeus voidaan evätä poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille.

Tarkastuspyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Pohjola Terveys Oy:ssä. Tarkastuspyyntö osoitetaan Pohjola Terveys Oy:lle ja toimitetaan tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Potilaan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Potilaalla on oikeus nähdä itseään koskevat potilastiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena. Tiedot antaa terveydenhuollon toimintayksikön määräämä lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Tarkastusoikeuden käyttämisestä tehdään merkintä potilasrekisteriin.

Tarkastusoikeuden käyttö on maksutonta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Pohjola Terveys Oy:n on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai potilaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannata virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan Pohjola Terveys Oy:lle sekä toimitetaan henkilökohtaisesti tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Potilaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Korjaamista koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee hoitava lääkäri tai johtava lääkäri. Mikäli potilaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen tekee henkilö, jolla on potilasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus. Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-tiedostoon siten, että virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste tulee merkitä potilasasiakirjoihin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään / huollettavaansa koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.